Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4, 3734 AC  Den Dolder

 +31 (0)30 2256405
 secretariaatdeborg@fivoor.nl 
Contact  -  Routebeschrijving

 

Borg 2019 20 Button

Mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag hebben baat bij intensieve ambulante (bemoei)zorg ((F)ACT )

Intensieve ambulante (bemoei)zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstig probleemgedrag zorgt ervoor dat zij beter gaan functioneren en minder vaak opgenomen worden in de GGZ of de verstandelijk gehandicaptenzorg. Ook neemt de sociale overlast af en komen zij minder vaak in contact met politie en justitie. Dit blijkt uit een onderzoek van Laura Neijmeijer. Laura maakte voor haar onderzoek gebruik van informatie over ruim 600 cliënten die tussen 2011 en 2017 werden behandeld in acht FACT-teams. Deze teams bieden Flexible Assertive Community Treatment, oftewel proactieve behandeling en begeleiding in de maatschappij, aan mensen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende ernstige problematiek, zoals verslaving of psychiatrische problemen. De meeste teams maken deel uit van één van de organisaties die onderdeel zijn van Expertisecentrum De Borg. Een deel van de cliënten is in contact geweest met politie en justitie en moest zich verplicht ambulant laten behandelen.

Vandaag, 7 september, promoveert Laura aan de Radboud Universiteit. Wil je meer weten over dit onderwerp? Lees dan het magazine ‘Nieuwe zorg, nieuwe kans’ op de website van De Borg.

Client in beeld door AVVB

Lees nu in het magazine 'Cliënt in beeld door AVVB' over de resultaten en het gebruik van de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking.

Dankzij de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB) kunnen we een cliënt niet alleen via de IQ-score in beeld brengen maar ook via zijn adaptieve vaardigheden. In het magazine lees je over de resultaten en ervaringen van het werken met de AVVB.

Achtergrond
In 2018 zijn wij een project gestart met als doelstelling het hanteerbaar maken van de Adaptieve Vragenlijst Verstandelijke Beperking (AVVB) voor breed gebruik. Met een controlegroep van 1350 mensen is de toegevoegde waarde van de AVVB onderbouwd en de bruikbaarheid van de vragenlijst getoetst. Tijdens deze controlefase is de AVVB ingevuld door iemand die het vaardigheidsniveau van de cliënt goed kan inschatten. Deze onderzoeksfase is inmiddels afgerond en de data zijn geanalyseerd.

Presentatie van de uitkomsten

Op 7 april 2020 hadden we de resultaten graag gepresenteerd aan alle betrokkenen. Vanwege het coronavirus is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Het onderzoek heeft veel opgeleverd, daarom delen we de uitkomsten graag op deze manier. Met gepaste trots presenteren we het derde en nieuwe De Borg Magazine: 

'Client in beeld door AVVB'.

Toekomstplannen
In 2020 maken we een verdiepingsslag. Het vervolgonderzoek bestaat uit een hermeting en een toets of cliënten zelf de lijst kunnen invullen. Met deze kennis kan de vragenlijst vervolmaakt worden en de uitkomsten vertaald in een handleiding.


Impuls voor Kennisnetwerken gericht op specifieke doelgroepen

Vijf kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen zijn deze maand officieel van start gegaan. Ze maken deel uit van het nieuwe ZonMw-programma ‘Kennisnetwerken voor specifieke doelgroepen in de langdurige zorg’. Dat wordt in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd.

De kennisnetwerken willen bestaande samenwerkingsverbanden versterken en met elkaar verbinden. Deze aanpak komt de ontwikkeling, verspreiding en toepassing van kennis ten goede. In navolging op de start van het nieuwe programma werden de aanvragen van vijf geselecteerde kennisnetwerken gehonoreerd. Die zijn vervolgens op 1 april formeel van start gegaan.

De kennisnetwerken richten zich ieder op een specifieke doelgroep: mensen met het syndroom van Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase (NAH+), de ziekte van Huntington, mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG) en Multiple Sclerose (MS). Door middel van de impuls die de netwerken krijgen via ZonMw wordt binnen en tussen de kennisnetwerken het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis gestimuleerd. Met als doel de kennisinfrastructuur van de langdurige zorg voor deze specifieke doelgroepen te versterken.

Het gaat om de volgende kennisnetwerken:

Kennisnetwerk Korsakov

Het Kennisnetwerk Korsakov is een formeel samenwerkingsverband van 38 zorginstellingen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor mensen met Korsakov. De instellingen hebben de krachten gebundeld met als doel wetenschappelijk onderbouwde zorg aan te bieden op basis van kennisvragen en hiaten vanuit de zorgpraktijk. Het netwerk wil daarmee de zorg, begeleiding en behandeling optimaliseren om zo de kwaliteit van leven van mensen met Korsakov te verbeteren.

NAH+ Kennisnetwerk

Het landelijk NAH+ kennisnetwerk fungeert als een spin in het web in de samenwerking van kennisinstituten, verschillende zorgorganisaties en relevante belanghebbenden. Door deze samenwerking wil het netwerk kennis genereren en verspreiden binnen en buiten het netwerk. Dit alles ten aanzien van goede zorg voor mensen met NAH+ en hun naasten.

Huntington Kennisnet Nederland

Huntington Kennisnet Nederland is een samenwerking van zorgorganisaties, kennisinstituten en de patiëntenvereniging voor mensen met Huntington. Het netwerk werkt samen en deelt kennis opdat de patiënt en diens naasten optimaal functioneren en de best mogelijke kwaliteit van leven hebben, in elke fase van de ziekte. Het netwerk deelt zorginhoudelijke kennis en initieert en faciliteert wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Het doel is om de onderbouwing van de geleverde zorg en behandeling verder te verbeteren.

Expertisecentrum SGLVG De Borg
Dit netwerk bestaat uit een samenwerking van vier instellingen die zorg leveren aan cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en/of psychiatrische problemen (SGLVG). Deze instellingen vormen samen de stichting De Borg, die kennisontwikkeling, innovatie en de implementatie daarvan en kennisdeling beoogt. De zorg, en de kennis over die zorg, liggen op het grensvlak van de verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de forensische zorg.

Kennisnetwerk progressieve MS langdurige zorg

Vanuit zorginstelling Nieuw Unicum wordt door het formaliseren van al bestaande samenwerkingsrelaties een netwerk opgezet gericht op mensen met progressieve MS in de langdurige zorg. Het netwerk focust op de kennis op het gebied van de zorg en behandeling van de gevolgen van progressieve MS. Het doel is de kennis te bundelen, borgen, verspreiden en toe te passen, opdat de kwaliteit van leven en (langdurige) zorg voor deze doelgroep verbeterd wordt.

Vervolg

De netwerken hebben voor 2020 een plan van aanpak geschreven voor de verdere op- en uitbouw van de kennisnetwerken. ZonMw gaat dit jaar ook voor- en najaarsoverleggen met en voor de kennisnetwerken organiseren. Eind dit jaar dienen de kennisnetwerken een meerjarenplan in. In 2021 vinden de eerste site visits plaats.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de projecten en resultaten van de kennisnetwerken? Houdt u dan de programmapagina in de gaten of abonneert uzelf op de nieuwsbrief Gehandicapten en Chronisch Zieken. Voor meer informatie over de kennisnetwerken kunt u ook terecht op hun gezamenlijke website: www.netwerq.nu

De Borg bij het Festival Forensische Zorg: stem ook mee

Op 28 januari a.s. vindt het Festival Forensische Zorg plaats. Tot en met aanstaande donderdag, 31 oktober, kan je nog stemmen op de voorstellen van De Borg!

Dit kan via deze link.

FFZ 2020

De Borg bindt al 20 jaar mensen en kennis met elkaar

Expertisecentrum De Borg bestaat dit jaar 20 jaar! 20 jaar kennis ontwikkelen en delen, wetenschappelijk onderzoek toepasbaar maken en samenwerkingen aan gaan met de verschillend instellingen zoals Fivoor, Trajectum, STEVIG, Ipse de Bruggen en onze ketenpartners. We zijn trots dat we een bijdrage leveren aan ontwikkeling van kennis op het gebied van de complexe SGLVG-doelgroep.

Lees meer

Start nieuwe cyclus; aan de slag met oesters

Cyclus 5 van het Kwaliteitsnetwerk De Borg zal, naast het ophalen van nieuwe parels en oesters, ook gericht zijn op het samen werken aan oplossingen voor bestaande oesters. De focus ligt bij de volgende vier belangrijke gedeelde oesters op; het betrekken van de cliënt als gesprekspartner bij het behandelproces, vormgeven aan verbindend werken (tussen disciplines en met ketenpartners), teamstabiliteit en risicobewustzijn.

Tijdens de Parel- en oesterdag op 24 september jl. is hiervoor de aftrap gegeven en hebben deelnemers zich al gebogen over deze oesters. De Borg-instellingen gaan komend jaar aan de slag om met elkaar te werken aan oplossingsmogelijkheden.

Meer informatie over het Kwaliteitsnetwerk De Borg lees je hier.

Netwerk De Borg RGB

Artikel over promotieonderzoek Agressie

In het vakblad Klik van september staat een artikel over het De Borg promotieonderzoek van Peter de Looff naar agressie en burn-out. Het artikel in Klik kun je hier lezen.

Meer informatie over het genoemde implementatietraject 'Biosensoren voor iedereen' lees je hier.

Kan het meten van hartslag en huidgeleiding dreigend agressief gedrag signaleren bij psychiatrisch cliënten?

Uit het onderzoek van Peter de Looff blijkt dat stijgingen in hartslag en huidgeleiding vooraf gaan aan agressief gedrag bij mensen met een licht verstandelijke beperking die worden behandeld op forensisch psychiatrische afdelingen. Peter de Looff, onderzoeker bij Expertisecentrum De Borg deed promotieonderzoek naar het gebruik van draagbare technologie met geïntegreerde biosensoren in de forensische psychiatrie. Hij promoveert op 15 mei aan de Radboud Universiteit.

Lees meer

Eerste opleiding voor het werken met mensen met een LVB en complexe problematiek

Je werkt met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedrags- en/of psychische problemen. Mensen die vaak niet de juiste zorg kunnen vinden omdat zij zowel bij de verstandelijk gehandicaptenzorg, de verslavingszorg als de GGZ niet op hun plek zijn. Dit vraagt wat van jou als medewerker. In juli start Expertisecentrum De Borg, in samenwerking met de RINO Groep, de eerste opleiding voor het werken met mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek.

Lees meer

Slimme horloges dragen bij aan de veiligheid op de werkvloer

Expertisecentrum De Borg heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van biosensoren, in de vorm van slimme horloges, bij het voorspellen van agressief gedrag van cliënten. Stijgingen in huidgeleiding (het niveau en de pieken per minuut) en hartslag lijken vooraf te gaan aan dreigend agressief gedrag. Daarnaast blijkt dat een afname van de hoogte van de huidgeleidingspiekjes samen hangen met symptomen van burn-out maar er werd geen verband gevonden met hartslag. Deze conclusies moeten voorzichtig worden gebruikt en meer grootschalig longitudinaal onderzoek is nodig om de beweringen te onderzoeken.

Lees meer

Logo deborg
Expertisecentrum De Borg
Eikenpage 4
3734 AC  Den Dolder
secretariaatdeborg@altrecht.nl
+31 (0)30 2256405